تشریح سه روش فروش سهام عدالت

تشریح سه روش فروش سهام عدالت

سه طریق فروش از طریق بانک، مراجعه حضوری به کارگزاری و یا مراجعه غیرحضوری به کارگزاری برای فروش سهام عدالت وجود دارد.؛