احداث پل عابر پیاده و المان شهرى میرزا کوچک خان جنگلى در محله سلیمانداراب

احداث پل عابر پیاده و المان شهرى میرزا کوچک خان جنگلى در محله سلیمانداراب

درباره پروژه پل میرزا کوچک خان هم مشاور پروژه توضیح داد که یک پست برق و کابلهایی که در منطقه وجود دارد کار اجرا را با مشکل روبه رو کرده و برای جابه جایی این کابلها و پست برق نیاز به ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار وجود دارد که هنوز در این زمینه با شرکت برق توافق نهایی حاصل نشده است.؛
شهردار لاهیجان: پل های عابر پیاده مکانیزه خواهندشد

شهردار لاهیجان: پل های عابر پیاده مکانیزه خواهندشد

گیلان تایمز: مسعود کاظمی، شهردار لاهیجان، در جلسه با مؤسسه حمایت معلولین شرق گیلان در لاهیجان که با حضور اعضای شورای اسلامی شهر برگزار شد، گفت: معلولیت یعنی انعکاس نور و قدرت خداوندی در مخلوقی به ظاهر ناقص، ولی با قابلیتی بی نهایت. فــردی کــه بــه اطــرافــیانــش درس صــبر و اســتقامت آمــوزش مــیدهــد. وی افزود: