نظریه_کور_متنی(جریان غالب-غلبه رفتار_مرگ قالب-پارادایم منفعل-)/ مراد قلی پور

نظریه_کور_متنی(جریان غالب-غلبه رفتار_مرگ قالب-پارادایم منفعل-)/ مراد قلی پور

گیلان تایمز: عبور از قالبی عادی شده در واقع شروع عادتی دیگر است که بسته به برخورد و نگرش تعقیب کننده ان است که تا چه مقدار ادامه و جاری خواهد شد و در چه زمانی تصمیم به دگردیسی ان گرفته خواهد شد اما گاهی با حفظ قالب هم می توان رفتاری عرضه کرد که