اختصاصی/ مدیرکل سابق آموزش و پرورش گیلان: رانت یکی از نمایندگان مجلس باعث عدم تخلیه برخی خانه های سازمانی آموزش و پرورش توسط ساکنان است

اختصاصی/ مدیرکل سابق آموزش و پرورش گیلان: رانت یکی از نمایندگان مجلس باعث عدم تخلیه برخی خانه های سازمانی آموزش و پرورش توسط ساکنان است

گیلان تایمز: به علت مطالبات فراوان فرهنگیان در زمینه وضعیت خانه های سازمانی آموزش وپرورش گیلان در رشت؛ تصمیم گرفتیم که با آقای نجف زاده مدیرکل سابق آموزش و پرورش گیلان در این زمینه گفتگویی تفضیلی داشته باشیم؛ مشروح این مصاحبه را در ادمه مطالعه کنید: گیلان تایمز: خودتان را معرفی کنید؟ نجف زاده: نجف