برگی از تاریخ؛ مردی که سر میرزا کوچک‌خان را بریده بود، دستگیر شد!

برگی از تاریخ؛ مردی که سر میرزا کوچک‌خان را بریده بود، دستگیر شد!

به گزارش گیلان تایمز، مردی که چند سال پیش سر میرزا کوچک‌خان را بریده و به تهران آورده بود دیروز از طرف ژاندارمری مرکز دستگیر شد. خبرنگار ما برای گفت‌وگو با این مرد به ناحیه یک ژاندارمری رفت و در اطاق آقای سرهنگ منوچهر اسعدی معاون ناحیه یک با این شخص صحبت کرد. ابتدا خبرنگار ما