احداث پل عابر پیاده و المان شهرى میرزا کوچک خان جنگلى در محله سلیمانداراب

احداث پل عابر پیاده و المان شهرى میرزا کوچک خان جنگلى در محله سلیمانداراب

درباره پروژه پل میرزا کوچک خان هم مشاور پروژه توضیح داد که یک پست برق و کابلهایی که در منطقه وجود دارد کار اجرا را با مشکل روبه رو کرده و برای جابه جایی این کابلها و پست برق نیاز به ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار وجود دارد که هنوز در این زمینه با شرکت برق توافق نهایی حاصل نشده است.؛