مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان:  بهره برداری از سالن تئاتر سردار جنگل رشت، در اولویت طرح های عمرانی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان: بهره برداری از سالن تئاتر سردار جنگل رشت، در اولویت طرح های عمرانی

گیلان تایمز: فیروز فاضلی افزود: با توجه به میزان تخصیص بودجه های عمرانی در قالب ردیف های بودجه، رئیسان اداره های شهرستان ها تمام نیازهای خود را اولویت بندی کنند. وی مجتمع های فرهنگی و هنری را مکانی برای ارائه فعالیت های مهم فرهنگی و هنری در شهرستان ها عنوان کرد و گفت: بایستی تمام