حبس،عاقبت رهاسازی پساب دامی به منابع آبی رشت

حبس،عاقبت رهاسازی پساب دامی به منابع آبی رشت

گیلان تایمز: اصغر خودکار،رئیس اداره محیط زیست رشت گفت:برای فرد متخلفی به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق نگهداری احشام خارج از ظرفیت مجاز صادره و نداشتن سیستم کنترل آلودگی محیط زیست و رها سازی مستقیم فضولات و پساب دامی به منابع آبی به یکسال حبس تعزیری محکوم شد. وی افزود:شخص متخلف به دلیل