مقایسه تیم اقتصادی دولت و تیم ملی فوتبال/ دکتر حسن نیلی

مقایسه تیم اقتصادی دولت و تیم ملی فوتبال/ دکتر حسن نیلی

این روزها همه شاهد تلاش بازیکنان تیم ملی در عرصه رقابتهای جام جهانی هستند. چگونه در فرصتهایی که ایجاد می شود و خود در ایجاد آن نقش دارند، خلاقیت های خود را نشان میدهند. چگونه زمین بازی را تبدیل به بستری برای ظهور و بروز تلاشهای بدون وقفه فرزندان این مرز و بوم کرده و