چرا روشنفکران ایرانی تولید نا امیدی می کنند

چرا روشنفکران ایرانی تولید نا امیدی می کنند

گیلان تایمز: احمد میدری یکی از اقتصاددانان خوشفکر است که به رغم داشتن سابقه فعالیت در جبهه اصلاح طلبان و اقتصاد دانانی که تمایل به نهادگرایی دارند درمیان علاقمندان به اقتصادسیاسی ایران و حتی در میان هواداران اقتصاد آزاد نیز به اقتصاد دان مداراجو اشتهار دارد. این معاون وزیر ۵۳ساله ابادانی که در مجلس ششم