اقتصاد سیاسی کشورهای حاشیه دریای خزر؛ همگرایی منطقه‌ای در بوته آزمون اقتصادی

اقتصاد سیاسی کشورهای حاشیه دریای خزر؛ همگرایی منطقه‌ای در بوته آزمون اقتصادی

پس از فروپاشی اتحاد شوروی و ظهور چهار کشور جدید به جای آن که به همراه ایران، پنج کشور خزری را تشکیل دادند، مسأله خزر و رژیمی حقوقی برای آن که صلاحیت دسترسی و بهره برداری کشورها از منابع هیدروکربن و زیستی (ماهیان) را تعیین کند به موضوعی برای چند دهه گفتگوی دیپلماتیک تبدیل شد.