نیاز گیلان به کادر درمانی جایگزین

نیاز گیلان به کادر درمانی جایگزین

استاندار گیلان با اشاره به اینکه پزشکان و پرستاران با وجود کار مداوم خسته شده و نیاز به جایگزینی افراد دیگر و استراحت آنان وجود دارد، اظهار کرد: براین اساس از وزارت بهداشت و برخی استان های دیگر درخواست کردیم که ما را در این زمینه یاری دهند.؛