کارمند حراست حرف درستی به نماینده سراوان زد که گفت از او دستور نمی گیرد / فیلم درازهی را یک مراجعه کننده گرفته؛ دوربین حراست که صدا ضبط نمی کند / چرا وزیر اقتصاد را بابت رفتار یک کارمند که باب طبع نماینده سراوان نبوده استیضاح کنیم؟ ای کاش از قدرت خود در جای دیگری استفاده می کردیم / من کرد و از اهل سنت هستم؛ برخورد با نماینده سراوان ربطی به قومیت و مذهبش نداشت / خود را به کوچه علی چپ نزنید

کارمند حراست حرف درستی به نماینده سراوان زد که گفت از او دستور نمی گیرد / فیلم درازهی را یک مراجعه کننده گرفته؛ دوربین حراست که صدا ضبط نمی کند / چرا وزیر اقتصاد را بابت رفتار یک کارمند که باب طبع نماینده سراوان نبوده استیضاح کنیم؟ ای کاش از قدرت خود در جای دیگری استفاده می کردیم / من کرد و از اهل سنت هستم؛ برخورد با نماینده سراوان ربطی به قومیت و مذهبش نداشت / خود را به کوچه علی چپ نزنید

هرکس از مدیر خود تبعیت می کند و رفتار کارمند حراست تحت این عنوان که به نماینده گفت من از شما دستور نمی گیرم کاملا درست است چرا که او از مدیر مربوطه خود دستور میگیرد. در این نقطه هم عکس العمل درازهی به هیچ عنوان قابل توجیه نیست که البته از این بابت عذرخواهی هم کرد. ؛