استفاده از ظرفیت نیروهای بومی یا …/ چرا مسئولین غیر بومی که شناختی نسبت به استان ندارند را بر مسند مدیریت می گذارند؟

استفاده از ظرفیت نیروهای بومی یا …/ چرا مسئولین غیر بومی که شناختی نسبت به استان ندارند را بر مسند مدیریت می گذارند؟

رشد روزافزون فامیل گرایی و پدیده " آقازاده گی" و " ژن خوب"! در ایران خود مسئله مشابهی است که مشکلات زیادی را رقم زده است. اینکه اطرافیان مسئولین و معاونان چنین ترک تازانه انواع پست ها را بدست آورده و پشت پرده لابی گری های خطرناکی هستند که در میان مدیران در طول سه دهه قبل کم سابقه بوده است. ؛