یک روز سر زده به خانه ام رفتم/ ازداخل خانه سر و صداهایی شنیدم و به اتاق خواب رفتم